Loading...
 

Život v matriarchátu

Duveryhodná, životaschopná a osvedcená alternativa

Po staletí skrytý, existuje však tento další civilizovaný systém, který by nás mohl ušetrit katastrofy ohlášené kolapsem naší civilizace. Toto je matriarchát. Život v matriarchátu nám umožní temto katastrofám se vyhnout. Moderní výzkum matriarchátu, vedený napríklad filozofkou Heide Göttner-Abendroth 1 objasnil to konkrétne. A výsledky tohoto výzkumu jsou skutecne inspirativní a povzbudivé.

Situace na Západe

Tato práce a toto nové paradigma jsou samozrejme stále do znacné míry ignorovány a ocernovány. Existuje dokonce pomerne rozšírená víra, že nekterá západní spolecenství žijí po dlouhou dobu v nejaké forme matriarchálních rodin. To vysvetluje, proc dáváme prednost pojmu „matriarchista“. Tyto údajné matriarchální rodiny mají velmi málo spolecného s vyváženým politickým, sociálním a ekonomickým systémem, který se v matriarchátech nachází.

Oslnivý vývoj

Situace západních žen se za poslední století dramaticky zmenila. Napríklad kanadská provincie Quebec byla kdysi symbolem zvlášte represivního katolického patriarchátu pro ženy. Behem nekolika desetiletí se stala jedním z míst na svete, kde vyniká ženská emancipace2 . Z „matriarchistického“ hlediska bychom mohli rychle shrnout soucasnou situaci. Západní ženy již prokázaly, že by se nakonec mohly stát rovnocennými muži v tomto svete koncipovaném a uvažovaném pro muže.

Žijeme v patriarchátu

Ve skutecnosti navzdory všem prínosum pro dosažení urcité formy rovnosti mezi muži a ženami na Západe stále žijeme v zásadne „patriarchistických“ spolecnostech. Také dáváme prednost tomu, abychom k popisu civilizace, ve které žijeme, používali spíše pojem „patriarchista“ než patriarchální. Matriarchální a patriarchální adjektiva byla príliš úzce spojena s rodinnými rolemi matek a otcu na Západe. Už si nemužeme dovolit hrát na loutky v této rafinované delící strategii, která je tak efektivní, že nechá vládnoucí trídu snadneji zvítezit. V matriarchátu nemá absolutne smysl pokoušet se postavit otcum proti matkám v rodinách, a potažmo mužum proti ženám. Tato „válka“ pohlaví je absurdní a nikam nevede.

Patriarchát a matriarchát se neomezují pouze na rodiny

Patriarchát a matriarchát jsou systémy, které se neomezují pouze na fungování rodin. V obou prípadech však hrají rodiny zásadní roli. Jedná se o dva ruzné typy civilizací. Každý z nich vyvinul politické a ekonomické systémy založené na svetonázorech se zásadne odlišnými cíli. Patriarchát navazuje vztahy nadvlády silou a rozdeluje populaci na víceméne hermetické trídy, které tvorí pyramidu. Matriarchát zakládá organizaci spolecnosti na ústrední roli matek v životním cyklu.

Mejte však na pameti, že lidské civilizace jsou neuveritelne složité. Cistý patriarchát nebo cistý nebo úplný matriarchát nikdy neexistoval. S nejvetší pravdepodobností žádný nikdy nebude existovat. Cílem matriarchistické strany je ukázat, že existují radikální, ale proverená rešení, jak dostat náš svet ze slepé ulicky, v níž se nachází. Naším cílem není vnucovat pohled na ostatní. Vetšina z nás si uvedomuje, že náš zpusob života je organizován a podmínen základnami, které nás vedou k naší ztráte. Naším cílem je ukázat, že jsou k dispozici hluboké zmeny našich kolektivních provozních pravidel založených na matriarchistických principech. A že obnoví nadeji na lepší dny pro naši komunitu a budoucí generace.

Patriarchat Vs Matriarchat 974x455

Matka je původem životního cyklu

Úplně první rodinný smysl, který existuje především pro každého z nás, je v první řadě ten, který nás váže k naší matce. Matriarchát tuto skutečnost uznává tím, že jasně identifikuje matku jako tu, která investuje celou svou bytost do vzniku životního cyklu. Kritická role spermie v procesu vytváření lidského života je srovnatelná s rolí oocytu. V tomto okamžiku jsou otec a matka na stejné úrovni. To, co matku odlišuje, je vystavení riziku mnoha aspektů jejího života během těhotenství, porodu a kojení. Obecně platí, že matky také hodně investují do prvních let novorozenců. Je to neocenitelný příspěvek matek k podpoře lidské společnosti.

Bůh Otec by byl matkou světa?

Patriarchát se staví proti těmto důkazům u všemohoucího otce, který by byl „matkou světa“3 , základ monoteistických náboženství. Slovo patriarchát tak odkazuje na původní nebo zakládající význam řecké přípony „arkhe“, přičemž zdůrazňuje jeho další smysl pro dominantní moc. Tuto roli zastávají patriarchové nebo otcové národa. V náboženstvích je především zachování této víry všemocného boha stvořitele hluboce a pevně zakořeněno v myslích občanů. Tato víra se výslovně vyskytuje například v preambuli Kanadské charty práv a svobod ústavního zákona z roku 1982.4

Udržujte stanovený řád silou

Prvním krokem k založení patriarchátu je dobytí území a násilné podrobení jeho obyvatel. Na politické úrovni pak patriarchové udržují systém, kde rozdělují národy do hierarchie několika úrovní rozhodovacích pravomocí. Tyto pravomoci má určená nebo zvolená menšina. Ozbrojené síly kontrolují tuto organizaci a jsou odpovědné za udržování pořádku. Samotní patriarchové, dříve téměř výlučně muži, zavádějí tento „řád“ ve svém zájmu, nikoli v zájmu lidí.

Soukromé vlastnictví: zásadně krádež

Na ekonomické úrovni zavedli patriarchové koncept soukromého vlastnictví, základ naší ekonomiky. Tento výraz pochází ze slovesa „zbavit“ samotného odvozeného z latinského „privare“, což znamená odnést ostatním to, co mají, nebo zbavit je práva na přístup. Zpočátku jde v podstatě o krádež. Noví vlastníci připravují ostatní o přístup na území, na které měli dříve volný přístup. V Kanadě a Americe je přes veškerou akrobacii koloniálních správ tuto realitu skrýt, je docela náročné vidět jinak, co se stalo národům domorodců5 .

Globalizace si klade za cíl privatizovat svět, to znamená ukrást jej ostatním

Cílem patriarchistické ekonomiky je udržet nebo zlepšit postavení privilegované vládnoucí třídy. K tomu dochází nejčastěji na úkor nižších tříd. Na Západě je ekonomickým systémem, který hraje tuto roli, kapitalismus. Přidává zásadu svobody trhu k soukromému vlastnictví. Hromadění soukromého majetku a bohatství vládnoucí třídou v posledních stoletích nepřerušovaně rostlo. Od 80. let 20. století se „neoliberální“ ideologie se svou konečnou zbraní trhů „globalizace“ vypořádala s „kolonizací světa“6 .

Rozdíl mezi bohatými a chudými nebyl nikdy výraznejší. Ekologická rovnováha našeho sveta nikdy nebyla tak nejistá. Samotná Zeme je tercem globálních jaderných a klimatických hrozeb. To vše je prímým dusledkem patriarchistické civilizace, která prevzala kontrolu nad naším svetem.

Vecný pár je patriarchální rodinnou nadací

Existence všemocného otce, který je zároven matkou sveta, neodpovídá nicemu na Zemi. Abychom tomu mohli verit, predstavili si patriarchové našich náboženství „nový svet“, kde by bylo možné i mnoho dalších vecí. Jednou z tech obzvlášte atraktivních vecí je myšlenka na vecný život, který by pokracoval v tom posmrtném živote i po smrti. Protože tato myšlenka prinesla nesmírný úspech, rozhodla se naše náboženství rozšírit ji také na rodinnou organizaci. Najednou díky „manželství“ muselo být i párové spojení rodicu „vecné“. Ve skutecnosti vydrží alespon do smrti jednoho z clenu páru.

Napríklad i dnes je jedinecnou událostí, která automaticky ukoncí manželství v provincii Québec, smrt. Jedinou další možností ukoncení manželství je rozvod. A tento musí být schválen soudcem, a to pouze ze trí možných duvodu7 . Jedním z techto motivu je cizoložství spáchané jedním z manželu (nevera). Názor patriarchisty lze ješte jasneji najít v etymologii slova manželství: mariage ve francouzštine; tj. rodina manžela („Mari“ ve francouzštine).8

Manželství zajištuje rust bohatství vládnoucí trídy

Zjevným cílem manželství je rust modelu soukromého vlastnictví. Patriarchové by pomohli napríklad manželským párum usadit se na malém kousku dobyté zeme. Legálne jim pridelují soukromé vlastnictví. Šírením nových rodin na území jedna takto provádela své vykoristování ve vetším merítku s každou generací. Je to velmi efektivní zpusob podpory kolonizace9 . Ekonomictí patriarchové byli tímto novým pohledem na rodinu potešeni. Umožnilo jim to ješte rychleji zbohatnout.

Páry nejsou o nic vectejší než život

Páry jsou samozrejme mnohem méne vecné než život. Osvobozeni od náboženské nadvlády jsme nyní svedky bolestivé a chaotické demontáže našich rodin10 , mel vydržet alespon celý život rodicu. Prekvapivé je, že jen velmi málo lidí se odváží zpochybnit tento model rodiny nebo dokonce jen víru páru vecných rodicu.

Dá se ríci, že lidská bytost je „prirozene“ monogamní?

Náboženské manželství institucionalizovalo monogamii, jedno manželství11 . Následne se rozšíril silný proud myšlenek, které se snaží dokázat, že lidská monogamie je „prirozená“. Jako by to bylo možné najít ve svete zvírat12 .

Je však težké najít shodu ohledne definice zvírecí monogamie. Duvodem je, že se nic nevyrovná tomu, co lidé institucionalizovali jako náboženské manželství se zvíraty. Ackoli existují pomerne široké definice, zvírecí monogamie se obecne chápe jako udržování stejného partnera alespon behem vegetacního období potomku. I když se budeme držet této laxní definice, dnes mužeme jen steží ospravedlnit strukturovanou lidskou monogamii. Cím více jsou dnes clenové civilizovaných spolecností svobody, tím méne je monogamie castá. To znamená, že krátké trvání rodicovského páru nesouvisí s rustem potomku. Lidská bytost tedy zjevne není prirozene monogamní.

Presto ve vedeckém svete stále rezonuje monogamie, která tento termín stále používá. Bez ohledu na to, jak nepravdepodobný je tento postulát, vedci jdou tak daleko, že popisují lidský reprodukcní režim jako „sekvencní“13 nebo „sériová“ monogamie.

Toto znení se témer kvalifikuje jako oxymoron. Predpona „mono“ ve skutecnosti jasne znamená „jedna“. Clovek si klade otázku, jak je možné dnes mluvit o lidské monogamii. Sekvence sexuálních vztahu s ruznými partnery muže nekdy nastat behem nekolika minut nebo hodin.

Je to, jako by západní vedecká komunita nemohla videt rodinu jinak, než z pohledu rodicovského páru14 .

Pokoušíme se nás presvedcit, že behem techto tisícu let lidské civilizace by nikdo úspešne neprovedl jiný rodinný životní styl než monogamii?

Konecným cílem patriarchátu je svet bez matky

Kolaps patriarchistické nukleární rodiny je evidentní, když sledujeme postupný pokles doby trvání rodicovských páru. Uchopení tohoto modelu však zustává základem patriarchátu i dnes. Manželství je však pouze prechodným krokem ke konecnému cíli patriarchátu prevzít kontrolu nad prirozeným rádem materství a stát se jediným tvurcem lidského života. Technologie asistované reprodukce se vyvíjely fenomenálním tempem, zejména v posledním pulstoletí. Stále více se približujeme konecnému cíli patriarchátu. Ten, kde se lidstvo (lidstvo z mužského hlediska) skutecne stane konecným stvoritelem života, témer bez prirozené pomoci. Protože k dosažení tohoto "výkonu" stále pocítáme na základne spermie a oocytu15 .

Po dosažení tohoto cíle již nebude mít manželství a nukleární model rodiny pro patriarchát žádný užitek. Ale ješte tam nejsme. A predevším, je to cesta, kterou chceme jít, abychom „zachránili“ lidstvo?

Nahradit patriarchát matriarchátem

Mužeme tedy identifikovat ctyri základní osy patriarchátu, ve kterém žijeme:

  • Dobytí území a násilná kontrola nad rádem ustanoveným a rozhodnutým puvodne vládnoucí trídou;
  • Víra v všemocného patriarchního boha, v puvodu všeho a všeho ovládajícího;
  • Ekonomika založená na soukromém vlastnictví a rust volného trhu ve prospech dominantní trídy;
  • Sociální organizace sdružující rodiny na základe posvátného svazku páru rodicu.


Založili jsme se nad základními osami patriarchátu, ve kterém žijeme. Jak by to mohlo vypadat v matriarchátu? Pokoušíme se na tuto otázku odpovedet presne v tomto manifestu. Navrhujeme nahradit náš patriarchát matriarchátem. Protože pevne veríme, že život v matriarchátu adekvátne vyreší mnoho základních problému, kterým celí naše civilizace.

Mýtus matriarchátu ovládan ženám

Zaprvé, v matriarchátu není svet urcen pro ženy. Zde je první mýtus, že je nezbytné odhalit. A to zpusobuje velké zmatky. Etymologie slova zahrnuje latinskou predponu „Mater“ (matka) a reckou príponu „Arkhè“, obe dobre známé. Ale „Arkhè“ se zde nepoužívá ve smyslu velení, dominantní moci nebo autority. Je to spíše „Arkhè“ v širším smyslu pro puvod nebo základ16 .

Matriarchát je tedy spolecnost, která uznává matky jako základ, zakladatelku a ústrední prvek. Nejde vubec o komunitu, v níž „dominují“ matky. Konvencní výzkum se tedy snažil hledat civilizaci, kde by se matky, a tedy i ženy, ocitly v dominantním postavení vuci mužum. Existenci tohoto druhu matriarchátu je skutecne težké prokázat.

Na druhou stranu mužeme snadno najít dukazy týkající se existence civilizací, v nichž matky hrají ústrední roli (nejen v rodinné sfére). V techto spolecnostech si muži nejcasteji zachovávají základní politické odpovednosti. To je jeden z casto uvádených duvodu, proc se postavit proti myšlence nazývat tyto spolecnosti matriarcháty. Pouze ukazuje, že se jedná o spolecnosti v rovnováze17 .

Pokud jim dáme status matriarchátu, mužeme je považovat za další dobre organizovaný politický, sociální a ekonomický systém. Je to primární inspirace pri psaní techto stránek.

Inspirující matriarcháty

Nedaleko v minulosti

Vezmeme si Irokézu, jednu z nejslavnejších matriarchátu. Ústava Konfederace Irokézu byla peclive prepsána zakladateli Spojených státu, aby ji mohli použít jako inspiraci18 .

Clánek 44 je jednoznacný, pokud jde o ústrední úlohu matek :

44. Prímý puvod lidí peti národu bude probíhat v ženské linii. Ženy budou považovány za predky národa. Budou vlastnit pudu a pudu. Muži a ženy sledují stav matkyThe lineal descent of the people of the Five Nations shall run in the female line. Women shall be considered the progenitors of the Nation. They shall own the land and the soil. Men and women shall follow the status of the mother. (preklad vlastní)19 .

Vyvážená sociální organizace Irokézu bohužel neprekrocila bariéry kultury a casu, tak blízké nám. Behem své historie se napríklad Quebecský národ casto priblížil indiánským spolecnostem. Prolínání techto kultur bylo pred nedávnem soucástí konkrétní reality. Napríklad frankofonní pocátky národa Métis jsou nepopiratelné. A mnoho francouzských Kanadanu hrde zminuje, že jim v žilách protéká „indická“ krev!

Matriarcháty byly mezi domorodými spolecnostmi v Severní Americe bežné. Práce na obnovení jejich postavení autentických matriarchátu je cenným zdrojem inspirace, která jim pomuže založit moderní matriarcháty. Barbara Alice Mann, hrdá potomka irokézského matriarchátu, je jednou z vedoucích osobností tohoto hnutí. Napríklad její práce se datuje založení Irokézské konfederace zpet do roku 1142. Tím se Irokézská konfederace radí mezi nejstarší dosud žijící demokracie s kantony Švýcarska a vládou Islandu.20 .

Ale považujte Irokézský národ za demokracii je jistě diskutabilní. Bez přímého rozporu s tímto tvrzením se Barbara Alice Mannová domnívá, že myšlenka rozdělení stejné politické moci mezi celou populaci je „předpisem pro katastrofu“ 21 .

Ostatně navrhujeme nový politický systém, který více odpovídá matriarchátům: Aviacracie. To znamená výhradní volební právo babiček.

Matriarcháty, které dnes ještě existují jinde

Realističtější definice matriarchátů nám také umožňuje vzít v úvahu několik matriarchátů, které dnes ještě existují, jako například Mosuo, Khasi a Minangkabau v Asii. Tyto poslední dvě zahrnují populace, které se počítají v milionech. Mosuo byl vybrán jako modelová komunita Mezinárodním institutem pro udržitelný rozvoj (IISD) v rámci padesátého výročí OSN v roce 1995.

Výboru odpovědnému za výběr 50 modelových komunit společně předsedali Pierre-Marc Johnson22 . In its press release, IISD reports that the matriarchal organization of the Mosuos has allowed them to maintain a fair distribution of wealth and resources for 2000 years 23 . IISD také objasnilo, že volba Mosuos jako modelové komunity měla inspirovat změnu jinde ve světě.

Na rozdíl od toho, čemu stále věří mnoho členů vědecké komunity, musíme tyto společnosti považovat za příklady, z nichž můžeme vyvodit velká poučení. Skutečně je z čeho čerpat inspiraci, my, kteří zdaleka nekvalifikujeme jako spravedlivé modely rozdělení bohatství a zdrojů.

Civilizační forma, která může trvat nekonečně dlouho

Obecněji řečeno, matriarcháty jsou civilizace, které spočívají na modelu cyklické formy, inspirovaném přirozeným životem. Komunita identifikuje matky jako svůj původ a poskytuje jim maximální respekt. Oslavují vrozené dovednosti související s mateřstvím. Poskytuje matkám základní role v organizaci a fungování těchto společností. Zajištění toho, aby rozhodovací orgány vždy podléhaly pravidlu konsensu, předchází situacím, ve kterých by se skupina mohla stát dominantní.

Máme před sebou důvěryhodnou, životaschopnou a osvědčenou alternativu k naší klamné patriarchální kapitalistické demokracii. Matriarchie jsou založeny spíše na cyklech než na růstové pyramidě patriarchátu. Nabízejí tak základní výhodu v tom, že mohou trvat prakticky navždy.

Citaci

1 « ... matriarchální spolecnost není abstraktní utopií, na rozdíl od ciste filozofických projektu spolecnosti. Takové utopie nebyly behem lidské historie nikdy konkrétne realizovány. Naopak, matriarchální spolecnost je skutecnou implementací, která byla zažívána behem nejdelších období historie civilizací ~ 091 ~ ... ~ 093 ~. Jeho pravidla ukazují, jak lze usporádat spolecný život podle potreb v míru, bez násilí, jednoduše lidsky. » (překlad vlastní)
Původní znění: « … la société matriarcale n'est pas une utopie abstraite, contrairement à des projets de société purement philosophiques. De telles utopies ne se sont jamais traduites concrètement dans l'histoire de l'humanité. Au contraire, la société matriarcale est une expérience concrète, vécue pendant les périodes les plus longues de l'histoire des civilisations [...]. Ses règles montrent comment peut s'organiser une vie commune, suivant les besoins, en paix, sans violence, c'est à dire tout simplement humainement. » (p. 6)
Heide Göettner-Abendroth, La recherche moderne sur le matriarcat : Définitions, perspectives, actualité
Matriarchiv.info, není datováno (navštívené 16. dubna 2016)
2 « V krásné provincii je každý den témer Den žen! » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « Dans la Belle province, c'est la journée de la femme tous les jours, ou presque! »
http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/au-quebec-le-machisme-n-a-pas-droit-de-cite_1260285.html Danielle Stanton, Au Québec, le machisme n'a pas droit de cité
V sekci « S’installer au Canada » francouzského casopisu L’Express
3 « Patriarchát vynalezl „Božího otce“ nebo „mužské náboženství stvořitele“ založené na „velkém válečníkovi“, pleniteli, majiteli nebo „velkém muži“ (Godelier 1987), který byl považován za schopný obětovat život a byl legitimován k jeho převzetí . Velkou matku nebo bohyni vystřídala myšlenka a ideologie všemocného, násilného a žárlivého svobodného Boha, abstraktního patriarchálního „matka-otec“. » (překlad vlastní)
Původní znění: « Patriarchy invented a “God-Father” or “male creator-religion” based on the “great warrior,” plunderer, proprietor, or “big man” (Godelier 1987), who was considered able to give life and was legitimized to take it. The Great Mother or Goddess was replaced by the idea and the ideology of an omnipotent, violent, and jealous single God, an abstract patriarchal “mother-father.” »(p. 2)
CAPITALIST PATRIARCHY AND THE NEGATION OF MATRIARCHY THE STRUGGLE FOR A “DEEP” ALTERNATIVE
Claudia von Werlhof, Vaughan, Genevieve (ed.): Women and the Gift Economy. A Radically Different World View is Possible, Toronto 2007 (Inanna), pp. 139-153
4 « Vzhledem k tomu, že Kanada je založena na zásadách, které uznávají nadřazenost Boha a vlády zákona: » (překlad vlastní)
Původní znění: « Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law: »
Constitution Act, 1982 (navštívené 9. dubna 2016)
Justice Laws Website (Canada.ca)
5 « Hnutí Idle No More s kreativitou a vášní zdůraznilo dlouhodobou zneužívající dynamiku mezi následnými kanadskými vládami a domorodými národy. Vrhl světlo na roky nepoctivosti, rasismu a přímých krádeží. » (překlad vlastní)
Původní znění: « Avec créativité et passion, le mouvement Idle No More a mis en évidence les dynamiques abusives présentes de longue date entre les gouvernements canadiens successifs et les peuples autochtones. Il a fait la lumière sur des années de malhonnêteté, de racisme et de vol pur et simple. »
Idle No More
Daniel Chapdelaine, À babord (navštívené 9. dubna 2016)
6 « tyto „reformy“ obnovují koloniální modely, brání národnímu plánování a skutečné demokracii a vytvářejí struktury světa rostoucí nerovnosti, v níž je drtivá většina povinna trpět a zoufat, aby sloužila zájmům malého počtu privilegovaných a mocných » (překlad vlastní)
Původní znění: « ces « réformes » rétablissent les modèles coloniaux, font obstacle à toute planification nationale et à toute véritable démocratie, tout en mettant en place les structures d’un monde d’inégalité croissante dans lequel la vaste majorité est vouée à la souffrance et au désespoir pour servir les intérêts d’un très petit nombre de privilégiés et de puissants » (outside back cover)
Noam Chomsky about the book Mondialisation de la pauvreté et nouvel ordre mondial (The Globalization of Poverty and the New World Order, French Ed.) from Michel Chossudovsky,
Écosociété, 1998.
7 « Manželství koncí smrtí manžela / manželky nebo rozvodem. K rozvodu muselo manželství selhat z jednoho z duvodu uvedených v zákone. Manželé potrebují k oficiálnímu ukoncení manželství rozsudek o rozvodu. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « A marriage ends with the death of a spouse or by divorce. To get a divorce, the marriage must have failed for one of the reasons mentioned in the law. The spouses need a divorce judgment to officially end their marriage. »
Marriage in Quebec (navštívené 6. cervna 2018)
Educaloi.qc.ca
8 « Etymologický dobre padnoucí zdroj slova „manželství“ z latiny „matrimonium“, i když je casto citován, je vyloucit: „Manželství“ pochází ze zdroje „mari“ (manžel, muž), a nikoli z „matri“ ( matka). » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « La source étymologique bien arrangeante du mot "mariage" depuis le latin "matrimonium", bien que souvent citée est à écarter : "Mariage" vient de la source "mari" (le mâle) et non de "matri" (la mère). »
Mariage
Etymologie Français latin grec Sanskrit (navštívené 17. cervna 2018)
9 « Od samých počátků Nové Francie bylo povzbuzování vojáků, aby se oženili a stali se kolonisty, považováno za dobrou metodu stimulace růstu. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « From the very beginnings of New France, encouraging soldiers to marry and become colonists was considered a good method of stimulating growth. » (p. 28)
Marriage and Colonization, Soldiers
Daily Life in New France (navštívené 17. cervna 2018)
10 « Ríct, že rodina je v krizi, je podhodnocení. Vrava v instituci uvrhla její cleny do hlubokého zmatku, který živí rodinnou patologii, jejíž príznaky se teprve zacínají objevovat: domácí násilí, násilí rodicu, sebevraždy, odchod ze školy, cisté opuštení rodicu, omlazení delikvence a kriminality atd. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « C'est peu dire que la famille soit en crise. Le chamboulement de l'institution a jeté ses membres dans un profond désarroi qui nourrit une pathologie familiale dont les symptômes commencent seulement à poindre : violence conjugale, violence parentale, suicide, décrochage scolaire, abandon parental pur et simple, rajeunissement de la délinquance et du crime, etc. » (p. 198)
Daniel Dagenais, La fin de la famille moderne
Les Presses de l'Université Laval, 2000
11 «v rectine tento termín pochází ze dvou slov, která znamenají svobodný, a manželství » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « en grec, le terme vient de deux mots signifiant unique, et mariage »
« monogame », definition from le dictionnaire Littré (navštívené 10. dubna 2016)
Dictionnaire Littré
12 « Jde o to ospravedlnit „prírodou“ model lidské konjugality, který doposud ukládala církev » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « Il s’agit de justifier par la « nature » le modèle de conjugalité des humains imposé jusqu’ici par l’Église »
Frank Cézilly, La monogamie est-elle naturelle ? (navštívené 10. dubna 2016)
SciencesHumaines.com, 08/06/2011
13 « Roztržky a rozvody tvorí vzor lidské monogamie. Bylo by presnejší kvalifikovat naši monogamii jako „sekvencní“, kdy nekolik partneru behem lidského života za sebou obvykle následuje. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « Ruptures et divorces rythment la monogamie humaine. Il serait donc plus juste de qualifier notre monogamie de « séquentielle », où plusieurs partenaires se succèdent habituellement au cours d’une vie humaine. »
Capsule outil: La monogamie humaine : causes et conséquences (navštívené 17. cervna 2018)<br/> Bruno Dubuc,Université McGill
14 « Služba rodiny v živote, presneji stabilní a trvalé sjednocení muže a ženy, se jeví jako nejúcinnejší a nejvhodnejší zpusob pro zajištení reprodukce a obnovy generací. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « Le service de la vie La famille, plus précisément l’union stable et durable d’un homme et d’une femme, apparaît comme le mode le plus efficace, le plus adapté, pour assurer la reproduction, le renouvellement des générations. »
Jean-Didier Lecaillon, La famille au coeur de la société. La femme au centre de la famille
Académie d’Education et d’Etudes Sociales, unor 2002 (navštívené 16. dubna 2016)
15 « Jdeme neúprosne k unisex lidstvu, až na to, že jedna polovina bude mít oocyty a druhá bude mít spermie, které budou dávat dohromady, aby porodily deti, samy nebo s ostatními, bez fyzického vztahu a aniž by kdokoli nesl . Aniž by je kdokoli vymyslel, pokud pujdeme tak daleko jako klonovací závrat. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « Nous allons inexorablement vers une humanité unisexe, sinon qu’une moitié aura des ovocytes et l’autre des spermatozoïdes, qu’ils mettront en commun pour faire naitre des enfants, seul ou à plusieurs, sans relation physique, et sans même que nul ne les porte. Sans même que nul ne les conçoive si on se laisse aller au vertige du clonage. »
[http://www.slate.fr/story/67709/humanite-unisexe-biologie-immortalite Jacques Attali Vers l’humanité unisexe
slate.fr, 29.01.2013 (navštívené 16. dubna 2016)
16 « Existují etymoligické duvody pro posun definice matriarchátu tímto smerem. Koren „matri-“ z latinského „mater“ znamená matka, zdravotní sestra; puvod, zdroj. Prípona -archy , kterou lze vysledovat k reckému slovu arxi nebo arche , také odkazuje na puvod nebo zdroj. Lidelluv recko-anglický lexikon (1961: 252) uvádí dve definice pro `` arche``, jedna se zameruje na puvod a druhá na politickou moc. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « There are etymoligical grounds for shifting the definition of matriarchy in this direction. The root matri-, from the Latin mater, means mother, nurse; origin, source. The -archy suffix, which can be traced to the Greek word arxi or arche, also refers to origin or source. Lidell's Greek-English lexicon (1961:252) lists two definitions for arche, one focusing on origins and the other on political power. » (p. 237)
Peggy Reeves Sanday, Women at the Center : Life in a Modern Matriarchy
Cornell University Press, 2003
17 « Všichni lidé, kterí zkoumají toto téma, nedávají této forme spolecnosti stejný název. Nekterí mluví o „matricocal“ spolecnostech, jiní o „matristických“ nebo „matri-center“ nebo gylanských spolecnostech. Shodují se však v jednom bode: odkazují na stejnou formu spolecnosti, která nepredstavuje patriarchální model a která se vyznacuje vysokou mírou solidarity a stability: spolecnost v rovnováze. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « Toutes les personnes qui font des recherches sur ce thème ne donnent pas le même nom à cette forme de société, certain-e-s parlent de sociétés "matri-focales", d'autres de sociétés "matristiques" ou "matri-centrées" ou gylaniques. Elles/ils sont cependant d'accord sur un point : elles/ils font référence à la même forme de société qui ne présente pas de modèle patriarcal et qui se distingue par un niveau élevé de solidarité et de stabilité : Il s'agit donc d'une société en équilibre. » (p. 2)
Heide Goettner-Abendroth, La recherche moderne sur le matriarcat : Définitions, perspectives, actualité,
Matriarchiv.info, není datováno
18 « Bylo jasné, že napríklad Irokézové neorganizovali konfederaci se spojenectvími šírícími se po velké cásti severovýchodní Severní Ameriky „bez vlády“. Udelali to však s neevropskou koncepcí vlády, z nichž jeden Jefferson, Paine a Franklin byli vdecní studenti, kterí se behem revoluce snažili promítnout „prirozené právo“ a „prirozená práva“ do svých návrhu pro USA. éra. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « It was clear that the Iroquois, for example, did not organize a confederacy with alliances spreading over much of northeastern North America "without government." They did it, however, with a non-European conception of government, one of which Jefferson, Paine, and Franklin were appreciative students who sought to factor "natural law" and "natural rights" into their designs for the United States during the revolutionary era. » (p. 14)
Bruce E. Johansen, Native American Ideas of Governance and the United States Constitution
eJournal USA, U.S. Department of State / June 2009 (navštívené 18. cervna 2018)
19 « 44. The lineal descent of the people of the Five Nations shall run in the female line. Women shall be considered the progenitors of the Nation. They shall own the land and the soil. Men and women shall follow the status of the mother. »
The Constitution of the Iroquois Nations (navštívené 18. cervna 2018)
20 « Pomocí kombinace dokumentárních zdroju, údaju o zatmení Slunce a orální historie Irokézu Mann a Fields tvrdí, že telo zákona Irokézské konfederace bylo prijato Seneky (posledním z peti národu, které jej ratifikovaly) 31. srpna 1142. jejich datum roku 1142 nl by zaradilo Irokézskou konfederaci s vládou Islandu a švýcarských kantonu jako nejstarší nepretržite fungující demokracii na Zemi. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « Using a combination of documentary sources, solar eclipse data, and Iroquois oral history, Mann and Fields assert that the Iroquois Confederacy's body of law was adopted by the Senecas (the last of the five nations to ratify it) August 31, 1142. their date of 1142 A.D. would rank the Iroquois Confederacy with the government of Iceland and the Swiss cantons as the oldest continuously functioning democracy on earth.
http://www.ratical.org/many_worlds/6Nations/DatingIC.html Dating the Iroquois Confederacy (navštívené 18. cervna 2018)
21 « Jedním z nejškodlivějších nedorozumění dobré mysli je předpoklad, že protože každý je si rovný, každý má stejné množství moudrosti a talentu. A proto by každý měl sdílet stejné množství energie. No ... toto je recept na katastrofu, pokud jsem ji někdy slyšel. ~ 091 ~ ... ~ 093 ~ Viděl jsem, jak je jeden viděl všechny. To je patriarchální myšlenka. Místo toho má každý omezené množství moudrosti a omezené množství talentů. A myšlenkou je, aby to všechno fungovalo společně pro dobro všech. Nikdo z toho to sám nedokáže. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « One of the most damaging misunderstandings of good mindedness is the assumption that because everyone is equal, Everyone possesses equal amounts of wisdom and talent. And therefore everybody should share equal amounts of power. Well... this is a prescription for disaster if I ever heard one. [...] Seen one seen them all. That's a patriarchal idea. Instead, everyone has a limited amount of wisdom and a limited amount of talent. And the idea is to make it all work together for the good of everybody. No one person is going to be able to this alone.» (od 8min. 10 sek.)
Barbara Alice Mann, conference
A (M)otherworld is Possible : Two Feminist Visions - Matriarchal Studies - The Gift Economy
October 23-25, 2009, York University, Toronto, Canada
22 « Ocenění byla součástí programu na počest 50. výročí Organizace spojených národů, který uskutečnila nevládní organizace Přátelé Organizace spojených národů. Programu pomohla rada Mezinárodního panelu poradců, kterému společně předsedali Dame Nita Barrow z Barbadosu a Dr. Pierre Marc Johnson z Kanady. Proces výběru řídil výbor z panelu. Tyto komunity byly vybrány, protože každá z nich prokazuje pozitivní a praktická řešení obtížných problémů a má inspirativní lekce, které nabízí ostatním komunitám a OSN. ~ 091 ~ ... ~ 093 ~ Doufáme, že jejich lekce budou inspirací pro praktické reformy a přehodnocení toho, jak mohou občané při vstupu do 21. století pomoci při plnění poslání Organizace spojených národů. » (preklad vlastní)
Puvodní znení: « The Awards were part of a programme in honor of the 50th Anniversary of the United Nations undertaken by the Friends of the United Nations, a non-governmental organization. The programme was aided by the advice of an International Panel of Advisors, co-chaired by Dame Nita Barrow of Barbados and Dr. Pierre Marc Johnson of Canada. The selection process was guided by a committee drawn from the Panel. These communities were chosen because each one demonstrates positive and practical solutions to difficult problems and has inspiring lessons to offer to other communities and to the United Nations. [...] It is hoped that their lessons will inspire practical reform and rethinking about how citizens may help to achieve the mission of the United Nations as we enter the 21st Century. »
We the Peoples: 50 Communities Awards (visited June 18th, 2018)
23 « For 2,000 years, the Mosuos have maintained a society in which women uphold the integrity and assume leadership roles in the community. 85% of the population is still living under matrilineal family structures where women are heads of households, care for the young and the old, carry the family lineage and distribute wealth and resources with equality. »
We the Peoples: 50 Communities Awards (navštívené 18. cervna 2018)

Created by admin. Last Modification: Čtvrtek duben 1, 2021 14:55:59 EDT by admin.